Na podstawie Obwieszczenia Ministra Gospodarki z dnia 24 stycznia 2006 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których świadczone są usługi hotelarskie (Dziennik Ustaw z 2006 Nr 22 poz. 169), w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa klientów Hotelu Nad Pilicą (zwanego w dalszej części Hotelem) oraz ich mienia – zarządza się, co następuje:
1. Niniejszy regulamin zostaje wydany w celu zapewnienia porządku i bezpieczeństwa klientom Hotelu oraz ich mieniu. Regulamin ustala jednocześnie zasady korzystania z pomieszczeń mieszkalnych Hotelu.
2. Niniejszy regulamin wiąże wszystkie osoby przebywające na terenie Hotelu.
3. Pomieszczenia mieszkalne w Hotelu wynajmowane są na doby. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00 w dniu przyjazdu, kończy się o godzinie 10:00 w dniu wyjazdu.
4. Najemca pokoju (zwany dalej Gościem) może zająć pokój w godzinach 8:00-15:00 w dniu, w którym rozpoczyna pobyt, jeśli ten pokój jest wolny i przygotowany na przyjazd Gościa, za dodatkową, aktualnie obowiązującą opłatą.
5. Najmując pokój hotelowy, Gość określa czas swojego pobytu, a w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na jedną dobę.
6. Życzenie przedłużenia poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić do Recepcji do godziny 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pomieszczenia hotelowego, co jednak nie wiąże Hotelu. Hotel może nie uwzględnić życzenia przedłużenia najmu pokoju w przypadku braku miejsc.
7. Opłata pobierana jest w dniu przyjazdu Gościa „z góry”.
8. W opłatę za pobyt nie jest wliczona opłata klimatyczna za osobo dobę.
9. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby, nie jest zwracana opłata za pobyt w danym dniu.
10. Hotel obowiązany jest zapewnić wymianę bielizny pościelowej i ręczników co trzy dni lub na życzenie Gościa.
11. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy Gości pozostawione bez nadzoru
12. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.
13. Osoby niebędące Gościem Hotelu nie mogą przebywać w pokoju hotelowym od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego.
14. W hotelu należy zachować ciszę nocną od godziny 22:00 do 7:00 dnia następnego. Nie będą przyjmowani goście w stanie nietrzeźwym lub zakłócający swym zachowaniem spokój innych (art. 51 Kodeksu Wykroczeń).
15. Hotel jest uprawniony do natychmiastowego rozwiązania umowy o świadczenie usług hotelowych z Gościem, który w sposób rażący narusza Regulamin Hotelu lub zakłóca swym zachowaniem spokój innych. W takim przypadku Gość zobowiązany jest pokryć wszystkie koszty związane ze swoim dotychczasowym pobytem w Hotelu, w tym opłatę za rozpoczętą dobę hotelową.
16. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w pokojach hotelowych nie wolno używać własnych przyrządów zasilanych energią elektryczną np. grzałek, grzejników, żelazek. Zasada nie dotyczy: ładowarek, laptopów, konsol do gier.
17. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia i urządzeń technicznych Hotelu powstałe umyślnie i nieumyślnie z jego winy lub z winy osób go odwiedzających oraz zwierzęcia pozostającego pod jego opieką (art. 415 i art. 431 Kodeksu Cywilnego).
18. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub utratę samochodu czy innego pojazdu należącego do Gościa (art. 846 § 4 Kodeksu Cywilnego). Gość przyjmuje do wiadomości, że znajdujący się na terenie hotelu parking (garaż) jest parkingiem niestrzeżonym.
19. Gość wyraża zgodę na odesłanie na wskazany przez niego w karcie rejestracyjnej adres, przedmiotów pozostawionych przez niego na terenie Hotelu, na jego koszt. W przypadku braku wskazania adresu Hotel będzie przechowywał znalezione przedmioty przez okres 3 miesięcy.
20. We wszystkich pokojach obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz papierosów elektronicznych. Za nie zastosowanie się do powyższego zakazu obowiązuje grzywna w wysokości 500 PLN.
.
Dyrekcja Hotelu